Så perfekt passar Stockholms nya kulturstöd Art of the Streets

Stockholms stad arbetar med en översyn av formerna för kulturstöd. ”Syftet är att på ett bättre sätt stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det ska även ge större utrymme för nya initiativ och projekt”, heter det på stockholm.se.

Enligt stadens budget ska ”särskild uppmärksamhet … ägnas verksamheter som strävar efter att nå publikgrupper som är svagt företrädda i stadens kultur- och föreningsliv.”

De nya kriterierna för vad kulturstöd kan sökas för innefattar verksamhet som:

 • är av särskild betydelse för Stockholms konst- och kulturliv och/eller samhällsutveckling
 • utforskar och utvecklar ett konstnärligt område
 • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, förståelse och/eller tolerans
 • ger ökad plats åt det fria ordet
 • stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur
 • främjar breda samarbeten inom kulturen
 • prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta/involvera publik
 • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte

Det går helt opolitiskt att hävda att Riksteaterns graffiti- och gatukonstkonvent Art of the Streets uppfyller samtliga krav utom det första och det som handlar om minoritetsspråken. Vill man göra en politisk bedömning kan AOTS även uppfylla den första punkten. Men för att vara berättigad att söka räcker det med att uppfylla ”någon eller några av kriterierna”.

Men vänta. Det kommer mer.

Enligt förslaget ska verksamheter som uppfyller följande kriterier prioriteras:

 • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
 • ökar bredden eller förstärker det flerkulturella utbudet
 • utvecklar nya samarbeten rörande lokaler, personal, marknadsföring och/eller konstnärligt arbete
 • eftersträvar att nå nya målgrupper
 • utgår från perspektiven för, med och av barn och unga
 • stärker kvalitativ kultur och lokal dialog i hela staden

Här är endast det sista kriteriet diskutabelt ur ett politiskt perspektiv i förhållande till AOTS, då kvalitetskriterier är ständiga stötestenar.

Men vänta. Det kommer mer.

Läser man samrådsbilagan så framgår det även att en barnkonsekvensanalys av det nya kulturstödet har gjorts. I denna framkom bland annat behov av att ”visa att kultur för barn och unga inte bara är teater, bibliotek och museum”, önskemål om ”ökat stöd till fler ’kultursorter’” och ”ökade möjligheter till att skapa själv och/eller tillsammans med andra barn och unga” samt ”bredare, alternativt fler, genreinriktade festivaler för barn och unga”. Sounds like Art of the Streets to me.

Alltså bäddat för en godkänd ansökan om stöd till nästa års Art of the Streets? Skulle inte tro det. Praxisen kring Stockholms stads klotterpolicy är – trots att den inte är demokratiskt beslutad – överordnad alla demokratiskt fattade beslut (se tidigare artikel och min artikel på Newsmill).

Annars hade det onekligen varit roligt att se Stockholms stads logga i programmet – det är nämligen ett krav för att beviljas stöd. Huruvida något stöd söks för Art of the Streets är naturligtvis upp till arrangören. Men konstateras kan ändå, utifrån punkterna ovan, att AOTS inte bara uppfyller något eller några av kraven utan i själva verket på många sätt är en mönsterelev i klassen och till och med bör prioriteras enligt riktlinjerna.

Kulturnämnden beslutar om de nya riktlinjerna för kulturstöd tisdagen den 8 november. Handlingarna går att läsa i sin helhet här.