CSG frias av Datainspektionen

Datainspektionen har efter en längre utredning inte kunnat styrka att bevakningsbolaget CSG begår några brott mot personuppgiftslagen, det meddelar Datainspektionen idag. CSG anlitas av SL för bevakning av tunnelbanan.

Det var i artiklar i Svenska Dagbladet som före detta anställda väktare på CSG berättade om olagliga register över misstänkta klottrare. ”De tidigare anställda uppger också att det hos CSG finns ett hemligt spaningsregister med bland annat personnummer, adress, foto och uppgifter om umgängeskrets på gripna personer – ett olagligt dataregister,” skrev tidningen.

Väktare berättade i intervjuer om hur de sett bilder på misstänkta i mobiltelefoner tillhörande kollegor med fler år i yrket, och om möjligheten att rekvirera bilder från något slags sambandscentral vid en förfrågan via sms. Något som styrker existensen av ett sådant register har dock Datainspektionen inte funnit.

Bevakningsföretaget har ett rapportsystem för så kallade griprapporter som bland annat innehåller uppgifter om skadegörelsen och signalement på misstänkta gärningsmän, skriver Datainspektionen. Namn eller personnummer anges dock inte i det system som granskats. Informationen i rapportsystemet är inte strukturerad för att underlätta sökning av personuppgifter. Sökmöjligheterna är dessutom begränsade till datum.

– Vår bedömning är därför att bolagets interna rapporteringssystem inte är olagligt. Vi har heller inte några synpunkter på hur företaget rapporterar in uppgifter till SL:s skadegörelsedatabas, säger Katarina Tullstedt som deltagit i Datainspektionens granskning.

Datainspektionen konstaterar också att det är otvetydigt att den film som spridits på Youtube där CSG filmat ansikten verkligen kommer från företaget. Så här skriver man om filmen:

”Datainspektionen ser allvarligt på att material som innehåller personuppgifter och som registreras av CSG lämnas ut alternativt publicerats i strid med det syfte för vilket det samlades in. Det är viktigt att CSG har sådana rutiner att material som registreras i samband med ett ingripande hanteras på ett korrekt sätt och att det finns rutiner som säkerställer och motverkar dylika missbruk. Datainspektionen förutsätter därför att CSG ser över sina rutiner i detta avseende.”

När det gäller brotten mot auktorisationen i förhållande till uppgifterna om civilklädda väktare och brottsprovokation ligger den utredningen hos Länsstyrelsen, som ännu inte har meddelat att utredningen är avslutad.

Etiketter: ,