Graffitiplank inte otillåtet

Det påbörjade lagliga graffitiplanket i Helsingborg bör inte strida mot kommunens klotterpolicy, det visar en närläsning som Gatukonst.se har gjort. Tvärtom kan ett lagligt plank vara helt i linje med policyn.

Ovan: lagligt graffitiplank i Malmö.

Helsingborgshem håller på att uppföra ett lagligt graffitiplank vid ett bostadsområde, men byggprocessen har stoppats efter farhågor att planket kan strida mot klotterpolicyn. Helsingborgs Dagblad har rapporterat.

Helsingborgs klotterpolicy antogs 2011 och är av det mindre långtgående slaget. Den tar upp stadens inställning till klotter, tidsramarna för sanering, regler för polisanmälan, samt att nya byggnader om möjligt ska utformas så att klotter försvåras.

Det är egentligen bara den första punkten som skulle kunna vara relevant i förhållande till lagliga väggar:

”Helsingborgs stad motsäger sig all form av klotter och olaga affischering på byggnader, mark, anläggningar och fordon m.m.”

Vad som i det ovanstående kan tolkas som klotter är förstås olika. Men i förslaget till kommunfullmäktige fanns ordet ”graffiti” med i listan över vad staden motsäger sig. Detta hade kunnat visa sig förödande för alla former av laglig graffitiverksamhet.

Det ströks dock efter yrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Att graffiti fanns med från början innebär att förslagsställarna måste ha sett en distinktion mellan klotter och graffiti.

Skärmavbild-2013-10-07-kl.-08.39.59

Klotterpolicyn gäller alltså inte det som faller under begreppet graffiti, eftersom det medvetet har strukits. Det som görs på en laglig graffitivägg kan knappast kallas för klotter.

Om staden slutgiltigt skulle komma att tolka en laglig vägg som klotter har de gått emot intentionen i kommunfullmäktiges beslut att stryka ordet ”graffiti” ur förslaget till klotterpolicy.

Faktiskt är det snarare så att klotterpolicyn kan tolkas till stöd för lagliga väggar. I en avslutande text nämns nämligen att ”barns och ungdomars kreativitet och behov av att synas och uttrycka sig skall kanaliseras via positiva och konstruktiva verksamheter.” En laglig vägg kan mycket väl ses som just ett sådant sätt att kanalisera ungas kreativitet.

Skärmavbild-2013-10-07-kl.-08.52.06