Ulla Hamilton (M) vilseleder kommunfullmäktige

Ulla Hamilton (M) och Trafikkontoret i Stockholm säger att de inte har ansvar för klotterpolicyns paragraf 9. Den granskning som Gatukonst.se gjort visar att de systematiskt använder paragraf 9 för att hindra laglig graffiti. Ulla Hamilton (M) och Trafikkontoret har lämnat ett felaktigt beslutsunderlag. Ingen av dem vill svara på frågor.

Mats Berglund (MP) har skrivit en motion om att Stockholms stad bör anta en mer positiv attityd till graffiti och gatukonst. I motionen föreslår han bland annat att paragraf 9 i klotterpolicyn stryks eller omformuleras. Ulla Hamilton (M) och Trafikkontoret har 22 november 2012, lämnat ett svar där de säger att de inte ansvarar för paragraf 9. Remissvaret är beslutsunderlag för politikerna i Stockholms stads högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Två månader tidigare 27 september 2012, försvarade Trafiknämnden att de använt paragraf 9 till Justitieombudsmannen , JO. Beslutet kritiserades hårt av JO 3 februari 2014 som kallade det ”godtyckligt”. Gatukonst.se har även kunnat visa på att Trafikkontoret systematiskt använder paragraf 9 för att hindra laglig graffiti och gatukonst.

Trafikkontoret: paragraf 9 ingår inte i vårt uppdrag

Trafikkontoret har fått Mats Berglunds (MP) motionen på remiss och säger i sitt svar att ”Kommunfullmäktige antog år 2007 ”Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm”. I denna policy är det framför allt paragraferna 1, 2, 5, 6 och 7 som direkt kan knytas till Trafikkontorets uppdrag”.

Till Gatukonst.se bekräftar stabschef Fredrik Alfredsson att Trafikkontoret inte har med paragraf 9 att göra.

– Trafikkontoret betraktar all olovlig målning på förvaltningens anläggningar som skadegörelse. Några andra bedömningar görs inte, säger Fredrik Alfredsson till Gatukonst.se.

Som Gatukonst.se har kunnat avslöja avslår Trafikkontoret systematiskt tillståndsansökningar med hänvisning till klotterpolicyns paragraf 9. Tvärtemot det som Trafikkontoret skriver i sitt svar och vad Fredrik Alfredsson säger till Gatukonst.se

JO-anmälningar och ”aborterade foster”

I samtliga fall som Gatukonst.se har granskat har Trafikkontoret använt paragraf 9 i klotterpolicyn för att avslå eller hindra laglig graffiti och gatukonst. Fallen är mellan 2011 – 2013. Tre av fallen är anmälda till JO. I ett fall har  JO sagt att Trafikkontorets beslut var  ”godtyckligt” och strider mot grundlagen. Tidigare har även andra fall blivit uppmärksammade i media och i kommunfullmäktige.

1. ”Enligt Stadens policy om att INTE medverka eller STÖDJA…”: Claes Thunblad på Trafikkontoret hänvisade till paragraf 9 när han förbjöd Riksteatern att annonsera på kulturtavlorna. JO har kritiserat beslutet och kallat det ”godtyckligt”.

2. ”För lik graffiti i utomhusmiljö”: Trafikkontoret har hänvisat till klotterpolicyn när de avslog Graffitifrämjandets ansökan om att ordna en workshop på Södermalm. Motiveringen var att det ”liknar graffiti i utemiljö”.

3. Som att ”måla aborterade foster”: Lars Gradén på Trafikkontoret avslog en ansökan om att få uppföra konstverket Breakout med motiveringen att ”vi säger alltid nej till graffiti”. Han liknande sedan konstverket med att ”måla aborterade foster”.

4. ”Muralkonst inte tillåtet”: Trafikkontoret har stoppat ett ungdomsprojekt i Skärholmen som syftade till att öka delaktigheten och skapa trivsel med hänvisning till att ” muralkonst … enligt Stockholm stads klotterpolicy inte är tillåtet.”

5. Byggföretaget JM nekas tillstånd till graffitverk: ”Det var JM som tillsammans med ett antal graffitimålare försökte få en ganska tillfällig vägg, ett byggplank, men fick nej med hänvisning, enligt tjänstemannen, till klotterpolicyn och till ett prejudicerande fall på Södra teatern där man hade ansökt om att få göra en väldigt tillfällig vägg med laserproduktion”, sa Mats Berglund (MP) i kommunfullmäktige 17 september 2012.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) utelämnade JO-anmälan i skrivelse till kommunfullmäktige. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Felaktigt underlag till kommunfullmäktige

I det svar som Ulla Hamilton (M) ger till kommunfullmäktige står ingenting om att Trafikkontoret systematiskt hänvisar till klotterpolicyns paragraf 9. Inga av de fallen som Gatukonst.se har granskat är heller med i Trafikkontorets remissvar.

Det som särskilt borde varit med i skrivelsen är det yttrande till Justitieombudsmannen, JO, som Trafik- och renhållningsnämnden beslutade om 27 september 2012. Svaret på Mats Berglunds (MP) motion beslutades av Ulla Hamilton (M) först två månader senare. Ulla Hamilton (M) och Trafikkontoret utelämnar alltså medvetet det fall där de använt paragraf 9 för att hindra Riksteatern att annonsera.

Susanne Pettersson är enhetschef och den på Trafikkontoret som skrev remissvaret till politikerna där hon säger att hon som tjänstman inte har något uppdrag att använda paragraf 9. Enligt Sara Heppling Trygg på Skärholmens stadsdelsförvaltning är det Susanne Petterson som själv ett knappt år senare använder paragraf 9 för att stoppa ungdomsprojektet i Skärholmen. Hon gör det med hänvisning till att ”muralkonst” inte är tillåtet enligt klotterpolicyn.

Ulla Hamiltons (FP) och Trafikkontorets egen beskrivning av att de inte gör bedömningar utifrån paragraf 9 är felaktig och tillsammans vilseleder de kommunfullmäktige. I mars ska politikerna besluta om paragraf 9 ska strykas.

 

Gatukonst.se har försökt få enhetschefen Susanne Pettersson att kommentera men hon vill inte svara på frågor. Susanne Pettersson hänvisar istället till politikerna. Ansvarig politiker är Ulla Hamilton (M) som hänvisar till tjänstemännen på Trafikkontoret. På Trafikkontoret vill inte stabschef Fredrik Alfredsson eller någon annan i Trafikkontorets ledning svara på frågor om hur de trots allt gör bedömningar utifrån klotterpolicyns paragraf 9.